Beleidsplan De Vaste Burcht

Beleidsplan van Stichting “De Vaste Burcht”, opgericht te Hoorn op achttien april 1980 bij akte verleden voor notaris Mr. Meindert Abma, inschrijving Kamer van Koophandel West-Friesland te Hoorn, nummer 41234604.

 1. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een vice-voorzitter, een penningmeester, een secretaris en twee bestuursleden.
 2. Werkzaamheden:
  • De secretaris is aangewezen – en heeft op zich genomen – om de dagelijkse werkzaamheden te verrichten. Deze bestaan uit:
   • de contacten met de begunstigden;
   • de contacten met de begunstigers;
   • het bewaken van de financiële gang van zaken;
   • het voorbereiden van het jaarverslag;
   • Het maken van inspectie- en prospectiereizen;
   • Het doen van verslag in woord, beeld en geschrift van deze reizen;
 3. De middelen van de stichting worden verkregen uit:
  • donaties, periodieke uitkeringen en overige bijdragen;
 4. De verantwoording voor de werving van financiële middelen berust bij ieder van de bestuursleden;
  • De secretaris is in deze eerstverantwoordelijk;
  • De werving wordt ondersteund door het tekstuele- en cijfermatige jaarverslag, de website van de stichting waarop video’s te zien, audio’s te horen en verslagen te lezen zijn. Deze media zijn alleen op aanvraag te raadplegen gezien de risico’s die onze mensen ter plaatse lopen;
 5. Geldmiddelen
  • Liquiditeiten worden uitsluitend aangehouden in rekening-courant, dan wel in deposito;
  • Het opbouwen van een financiële buffer wordt niet nagestreefd. Wel dient bij het bepalen van de geldmiddelen rekening te worden gehouden met verplichtingen op lange termijn;
 6. Beleidsplan
  • Doel van de stichting is het evangelie van Jezus Christus te proclameren in woord en daad;
  • Groot belang wordt gehecht aan het oprichten en financieren van Bijbelscholen in afgelegen gebieden in India;
  • Grote nadruk wordt gelegd op het sociale aspect van ons werk in India. Te denken valt aan het oprichten van onderwijsfaciliteiten, het graven van waterputten, het slaan van bronnen en het bouwen van gemeenschapshuizen;
  • Aanvragen voor steun worden in eerste aanleg door de secretaris beoordeeld. Kleine(re) projecten behoeven niet de steun van het voltallige bestuur;
  • Projecten met een langdurig karakter behoeven de goedkeuring van het voltallige bestuur. Met algemene stemmen is besloten dat incidentele uitgaven die een bedrag van € 10.000 overstijgen de goedkeuring behoeven van de bestuursleden. Hetzelfde geldt voor langjarige verplichtingen die een wezenlijke invloed hebben op de financiële positie van de stichting. De hoogte van dit bedrag is niet nader vastgesteld. Een en ander besloten in de AV d.d. 26 februari 2011, en verwoord in de notulen;
 7. Beloningsbeleid 
  • Er wordt geen beloning verstrekt voor verrichte werkzaamheden.

Hoenderloo, 6 mei 2020.